Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2014-2015. a

11.07.14

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2014 - 2015. a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

    kavandatav

      lõpukuupäev

 

Rainer Kellner

Liivaku talu veesüsteemi rajamine:uue puurkaevu rajamine

 

2359,86

 

1179,76

 

        15.07.2015

 

Eve Rüütli

Brandi-Kõrtsi talu vee-ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine: uue puurkaevu ja kogumismahuti rajamine

 

3661,68

 

1830,56

 

15.07.2015

 

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 17.juuni 2014 nr 4

4.11.14
Järva-Jaani Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 17.juuni 2014 nr 4
Toimetaja: ILME KUKK

Hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtt 11.aprillist 2014

28.04.14

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist , kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada  vallavalitsusele hiljemalt 13. juuni 2014. aastal.

Taotlusi võetakse vastu vallavalitsuses Pikk tn 56, Järva-Jaani alev või e-maili aadressil: info@jjaani.ee

 

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel 

 

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest:

MARILIIS HOMMIK telefon: 386 3377 või 5650 9975, e-mail: keskkond@jjaani.ee

 

Hajaasustuse programmi taotlusi hindab Järva-Jaani Vallavolikogu keskkonnakomisjon:

Järva-Jaani Vallavolikogu 13.11.2013 otsus nr 34 "Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine"

Järva-Jaani Vallavolikogu 28.11.2013 otsus nr 38 "Volikogu alatiste komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine"

 

Vaata lähemalt programmdokumendist:

 

Abiks taotlejale:

Ehitamine ja juurdepääsuteed

Puurkaevude käsitlus veeseaduses

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Reovee puhastamine, käsiraamat

Toimetaja: ILME KUKK

Hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajad 2009 ja 2010

11.01.17

Hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajad 2010

Järva-Jaani Vallavolikogu 30.09.2010.a. otsus nr 34

 

Taotleja nimi

Projekt

Projekti maksumus

Projekti algus

Projekti lõpp

Toetuse suurus

Projekti kogumaht

1.1.

Virve Urva

Urva talu puurkaevu rajamine ja veesüsteemi renoveerimine

51 973

77 960

oktoober 2010

detsember  2010

 
 

Hajaasustuse veeprogrammi toetuse saajad 2009

Järva-Jaani Vallavolikogu 27.08.2009.a. otsus nr 30

 

Taotleja nimi

Projekt

Projekti maksumus

Projekti algus

Projekti lõpp

Toetuse suurus

Projekti kogumaht

1.1.

Valdek Haava

Puurkaevu puurimine

19 980

30 000

september 2009

september 2010

1.2.

Ants Pukka

Puurkaevu puurimine

20 000

39 000

september 2009

september 2010

1.3.

Margus Hussar

Puurkaevu puurimine

20 000

39 000

september 2009

september 2010

 

 

Toimetaja: ILME KUKK