Vallavalitsuse istungi päevakord

17.07.17

Neljapäeval, 20.07.2017. a algusega kell 15.00 vallamajas toimuva Järva-Jaani Vallavalitsuse istungi

 

PÄEVAKORRA EELNÕU:

 

1. Toimetuleku- ja täiendavate sotsiaaltoetuste, sh ranitsatoetus, väljamaksmine

            Ettekandja: sotsiaal- ja haridusnõunik Maarika Mändla

2. Lihtmenetlusega riigihanke „Soojussõlmede projekteerimine ja ehitus" (viitenumber 188659) tulemuste kinnitamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

3.1 MTÜ Roosna-Alliku Motoklubi Järva-Jaani krossirajal 2. septembril kell 7.00 kuni 20.00 motokrossi võistluse läbiviimiseks

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

4. Kinnistu jagamine ja katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

4.1 Jalgsema külas asuv Allika maaüksus

            Ettekandja: abivallavanem Uku Talvik

5. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (2)

            Ettekandja: keskkonnanõunik Mariliis Hommik

6. Raielubade väljaandmine

6.1 Kase tn 6 asuval maaüksusel kasvavate puude (2 mändi) raieks

6.2 Järva-Jaani alevis Hekialuse pargi kinnistul kasvavate puude (11 kuuske), Kasekopli kinnistul kasvavate puude (4 mändi ja 1 kask) ning Orina pargis kasvava puu (1 toomingas) raieks

            Ettekandja: keskkonnanõunik Mariliis Hommik

Toimetaja: ILME KUKK