Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2017 - 2018

28.07.17

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2017 - 2018. a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus(ed)

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

    kavandatav

      lõpukuupäev

Ave Kaljurand

Väike-Muda talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

4180,21

 

2089,79

 

       28.09.2018

 

Rain Härm

Kalmisto tallu puurkaevu rajamine

3324,17

1661,83

28.09.2018

 

Toimetaja: ILME KUKK

Hajaasustuse programmi programmdokument 2017. aastaks

24.04.17

JÄRVA MAAVALITSUS ANNAB TEADA,

et alates 13. aprillist algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuniks.

Täiendavad abimaterjalid taotlejale:

Puurkaevu rajamine

Puurkaevude käsitlus veeseaduses

Reovee puhastamine hajaasustusalal miks ja kuidas?

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Ehitusseadustiku teede osa juhendmaterjal

Hinnapäring teede ehitamiseks

Veeanalüüs

 

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult  Järva-Jaani vallas :

Mariliis Hommik, keskkonnanõunik, tel 386 3377, keskkond@jjaani.ee

 

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:

Hannele Saksniit, Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,

telefon 385 9613, hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee

Toimetaja: ILME KUKK

Hajaasustuse programmi 2017 taotluste läbivaatamine ja hindamine vallas