Hajaasustuse programmist toetuste saajad 2015-2016. a

3.07.15

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2015 - 2016. a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus(ed)

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

    kavandatav

      lõpukuupäev

 

Gabriel Klein

Jürimardi tallu kanalisatsioonisüsteemi rajamine ja olemasoleva puurkaevu rekonstrueerimine

 

3074,82

 

1537,18

 

        21.09.2016

 

Jüri Nägelik

Jaagu-Jüri tallu kanalisatsioonisüsteemi (biopuhasti) rajamine

 

2968,15

 

1483,85

 

15.09.2016

 

Toimetaja: ILME KUKK

Järva-Jaani Vallavolikogu Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 04.06.2015 nr 2

3.07.15
Järva-Jaani Vallavolikogu Keskkonnakomisjoni koosoleku protokoll 04.06.2015 nr 2
Toimetaja: ILME KUKK

Algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

7.03.16

 

Järva maavanem Alo Aasma kuulutas alates 16. märtsist 2015 avatuks hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtu Järvamaa valdades. Nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 18. mail 2015. aastal.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Kui varem oli toetus mõeldud ainult lastega peredele, siis tänavu saavad programmist koduse taristu väljaehitamiseks toetust taotleda kõik hajaasustusega maapiirkondades elavad pered. 

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

•          taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

•          taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks ning mitmed abimaterjalid on avaldatud Järva-Jaani valla koduleheküljel.

 

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel  

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest:

Järva-Jaani Vallavalitsus

Mariliis Hommik

386 3377, 5650 9975

keskkond@jjaani.ee

 

  • INFO taotluste hindamistulemuste kohta: /leiad siit/

 

Toimetaja: ILME KUKK